Happy Art Museum

Mans fotoattēls

Dags Vidulejs 
Chairmen of the Board of "HappyArtMuseum" Ltd. Art director of producers group
Member of the Board in PINAKOTEKA exhibition& office hall
Member of Latvian Artists Union

piektdiena, 2017. gada 21. jūlijs

Joel Pommerata play "This child" reading  HAPPY ART MUSEUM / Galleria Riga
http://HappyArtMuseum.co 
HAPPY ART MUSEUM & Art-stage platform offers a new project - Čitka.
They are the world's best contemporary playwrights, plays, public readings by actors - more than the actual format of today's theater life in many countries around the world.
As the first play, actors will read the French playwright Joël Pommerata work "This child".
Joël Pommerata - a new word in our theatre room. Meanwhile, their homeland - France - he is one of the most demanding directors and playwrights, which successfully combines both of these professions.


The play "This child" owns so popular today documentary drama category, the author performs the role rather than a man, but the company, that is, life itself. When meeting with women from the French suburbs and talking with them about what is the modern family and what it is - to be parents Pommerata wrapped up the negotiations and got the play, which consists of several family conflicts that do not have territorial and no time matter - always and everywhere so excessively to tuneful "father and son" theme.
"Čitka" is a new and very topical in today's stage format. Today's performances interpretation often prevail over the material, changing the meaning and putting the focus so that the viewer is left as possible to break through the director's and the actors' interpretations at the starting source. What then says the author? To understand, you need to pick up the text and simply read it, adding nothing and taking away, trying to maximum to better respect the author notes, descriptions and thoughts move. Try to do "from themselves", without masks, emotionally and reliable.

loader is a base64 encoded SVG data URI
In the future, stage actor with the director going "Čitkas" format to demonstrate the viewer to better play the whole series of contemporary world drama stocks.
Joël Pommerata play "This child"  Čitka Happy Art Museum premises (t / c Galleria Riga, Dzirnavu street 67, 7th floor). Home 
After - a conversation with the audience, the discussion and the parties' exchange of views.
As well as we want. so that you pay attention to the fact that the seats are not numbered performances and seating plan carries only informative meaning. After coming to the show, you'll be able to sit feature in every free place. Our room of all places show is seen equally well.HAPPY ART MUSEUM & Art-platforma STADIA piedāvā jaunu projektu – Čitka.
Tie ir pasaules labāko mūsdienu dramaturgu lugu publiskie aktieru lasījumi – vairāk nekā aktuālais formāts šodienas teātra dzīvē daudzās pasaules valstīs.
Kā pirmo lugu, aktieri nolasīs franču dramaturga Žoela Pomrā darbu “Šis bērns”.
Žoels Pomrā – ir jauns vārds mūsu teātra telpā. Tikmēr savā dzimtenē – Francijā – viņš ir viens no vispieprasītākajiem režisoriem un dramaturgiem, kas veiksmīgi apvieno abas šīs profesijas.

Luga “Šis bērns” pieder tik populārai šodien dokumentālu drāmu kategorijai, kad autora lomā uzstājas nevis cilvēks, bet sabiedrība, tas ir, pati dzīve. Satiekoties ar sievietēm no Francijas nomalēm un runājot ar viņām par to, kas ir mūsdienu ģimene un kas tas ir – būt vecākiem, Pomrā apkopoja šīs sarunas, un sanāca luga, kas sastāv no vairākiem ģimenes konfliktiem, kuriem nav teritoriālās un nav laika nozīmes – vienmēr un visur tik pārmērīgi līdzskanīgā “tēvu un dēlu” tēma.

“Čitka” ir jauns un ļoti aktuāls mūsdienu skatuves formāts. Šodienas izrādēs interpretācija bieži vien dominē pār materiālu, mainot jēgu un liekot uzsvarus tā, lai skatītājam nepaliek iespējas izlauzties cauri režisora un aktieru interpretācijām pie sākumavota. Par ko tad stāsta autors? Lai to izprastu, nepieciešams paņemt tekstu un vienkārši to izlasīt, neko nepievienojot un neatņemot, cenšoties maksimāli precīzāk ievērot autora piezīmes, aprakstus un domas gājienu. Mēģināt to darīt “no sevis”, bez maskām, emocionāli un ticami.
Nākotnē, STADIA aktieri kopā ar režisoriem gatavojas “Čitkas” formātā nodemonstrēt skatītājam veselu labāku lugu virkni no mūsdienu pasaules dramaturģijas krājumiem.
Ilgums: 1 stunda 20 minūtes
Valoda: krievu
Ieteicamais vecums: 16+

static_map.php.png
loader is a base64 encoded SVG data URI
Žoela Pormā lugas “Šis bērns” Čitka notiks 18.martā Happy Art Museum telpās (t/c Galleria Riga, Dzirnavu iela 67, 7.stāvs). Sākums 19:00.
Pēc – saruna ar skatītāju, diskusija un pušu viedokļa apmaiņa.
Kā arī gribam. lai Jūs pievēršat uzmanību uz to, ka sēdvietas uz izrādēm nav numurētas un zāles plaņs nes tikai informatīvo nozīmi. Atnākot uz izrādi, Jūs varēsiet sēdēt jekurā brīvā vietā. Mūsu zālē no visām vietām izrāde ir redzama vienādi labi.

loader is a base64 encoded SVG data URI


Sincerely, CLUB STAGE for YOUR EVENT
Ltd."HAPPY ART MUSEUM” @ http://www.HappyArtMuseum.co
GALLERIA RIGA Dzirnavu 67/7 level happyartmuseum@gmail.com

DAGS VIDULEJS  +37129595885 
Ierakstīt komentāru