sestdiena, 2018. gada 14. aprīlis

Fake French-style poetry @ HAPPY ART MUSEUM


Viltotā dzeja franču gaumē- 

katru svētdienu multimediāls notikums
Rīt 15 pulksten 19:00
Happy Art Museum (Space for Your event) Dzirnavu ielā 67 `Galleria Riga`7.stāvā, Riga, Latvia-LV-1011

Pasākumā Viltotā dzeja franču gaumē "kino uz sitiena"
15 minūšu saspēlē improvizācijā Stāstnieks, VJ (Video mākslinieks) un mūziķis radīs radīs audiovizuālitextuālu performanci,
kura tiks projicēta uz ekrāna. Stāstnieks, stāstot savu stāstu un vērojot uz ekrāna notiekošo,
pieskaņosies dinamiskajam attēlam (VJ) un skaņai (Mūziķis).
VJ un DJ pieskaņosies stāstam, radot vienreizēju notikumu audiovizuālu piedzīvojumu -
"Filmu uz sitienu". Tajā pat laikā uz skatuves notiekošais radīs iespaidus gaistoša zīmējuma tapšanai.
Vakara gaitā notiek vairāku stāstnieku nomaiņa uz skatuves , kur ikviens no viņiem stāsta pavisam jaunu stāstu,
aizmirstot iepriekšējo, vai tieši otrādi - iespaidojoties no notikušā.

————————————————————————

Fake French-style poetry

every Sunday multimedia event
Tomorrow is 15 at 19:00
Happy Art Museum (Space for Your event) at Dzirnavu Street 67, on the 7th floor of the 'Galleria Riga`, Riga, Latvia-LV-1011
https://www.facebook.com/events/986029738188772/

Fake poetry in French style "Cinema to Blow"
In 15 minutes of improvisation, Stastik, VJ (Video artist) and the musician will create an audiovisual and textual performance,
which will be projected onto the screen. A storyteller, telling his story and watching the events on the screen,
will match the dynamic image (VJ) and sound (Musician).
VJ and DJ will fit into the story, creating a one-time audiovisual adventure -
"The movie on the beat". At the same time, going on the stage will create the impression of creating a volatile drawing.
In the course of the evening, the replacement of a number of storytellers on the stage takes place, where each one of them tells a whole new story,
forgetting the previous one, or just the opposite - influencing the events.

———————————————————————————————

Фальшивая поэзия французского стиля

каждое воскресное мультимедийное мероприятие
Завтра 15 в 19:00
Happy Art Museum (место для вашего мероприятия) на ул. Дзирнаву, 67, на 7-м этаже «Рижской галереи», Рига, Латвия-LV-1011
https://www.facebook.com/events/986029738188772/

Фальшивая поэзия во французском стиле «Cinema to Blow»
За 15 минут импровизации Стастик, VJ (Video artist) и музыкант создадут аудиовизуальное и текстовое исполнение,
который будет проецироваться на экран. Рассказчик, рассказывая свою историю и наблюдая за событиями на экране,
будет соответствовать динамическому изображению (VJ) и звуку (музыканту).
VJ и DJ будут вписываться в историю, создавая одноразовое аудиовизуальное приключение -
«Фильм в такт». В то же время, на сцене создаст впечатление создания летучего рисунка.
В течение вечера происходит смена ряда рассказчиков на сцене, где каждый из них рассказывает совершенно новую историю,
забывая предыдущего, или просто наоборот - влияя на события.

Nav komentāru: